Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.vittoriagiovani.eu;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www. sklep.vittoriagiovani.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Konfekcyjnym EMMA, Krystyna Różyc, Małgorzata Świątkiewicz- Sobiecka, Spółka Jawna z siedzibą, 08-404 Górzno, ul. Graniczna 10. NIP: 826-199-35-18, REGON: 712546699, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169142, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną–ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.vittoriagiovani.eu. 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.vittoriagiovani.eu, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA, Krystyna Różyc, Małgorzata Świątkiewicz- Sobiecka, Spółka Jawna z siedzibą w 08-404 Górzno, ul. Graniczna 10. NIP: 826-199-35-18, REGON: 712546699, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169142.

4. Dane kontaktowe:

a) adres poczty elektronicznej: shop@vittoriagiovani.eu,

b) adres korespondencyjny: „Emma”, 08-404 Górzno, ul. Graniczna 10.

c) komunikator skype: użytkownik: marketingemma, 

d) numery kontaktowe: telefon: +48 501-394-873, +48 503 655 844

faks: +48 25 681 22 51

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Komputer PC z Windows XP/Vista/7/8 lub Linux, MAC urządzenie typu handheld z Android w wersji powyżej 2.3 lub Ios

b) najnowsza przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari  z wsparciem html5 oraz css3.

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768pikseli.

7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.sklep.vittoriagiovaniu.eu/regulamin.pdf oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.vittoriagiovani.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub podanie danych osobowych koniecznych do zrealizowania zamówienia.

2. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji w sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówień/ korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA, Krystyna Różyc, Małgorzata Świątkiewicz- Sobiecka, Spółka Jawna z siedzibą w: ul. Graniczna 10, 08-404 Górzno.

Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej.

Tutaj można zapoznać się z szczegółami przetwarzania i ochrony danych osobowych

http://sklep.vittoriagiovani.eu/webpage/polityka-prywatnosci.html

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwa Konfekcyjnego EMMA.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa Konfekcyjnego EMMA.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwa Konfekcyjnego EMMA,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.vittoriagiovani.eu, dokonać wyboru towaru i jego rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty: Zamów” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty: Zamów”. 

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Konfekcyjnym EMMA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „sklep.vittoriagiovani.eu - zamówienie numer:… W trakcie realizacji„ , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

a) e-mailem pod adresem: sales@vittoriagiovani.eu lub bezpośredni kontakt z operatorem poprzez

b) komunikator skype: użytkownik: marketingemma,

c) telefonicznie pod numerem +48 501-394-873.

Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub poprzez komunikatory, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się, na terenie Rzeczypospolitej oraz innych państw europejskich wyszczególnionych na stronie: http://sklep.vittoriagiovani.eu/webpage/koszty-i-terminy-dostaw.html, pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.

3. Zamówienie można odebrać osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru telefonicznie lub e-mailowo pod adresem: Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA, ul. Graniczna 10, 08-404 Górzno.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.vittoriagiovani.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragon fiskalny lub na życzenie faktury VAT.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego 18 1030 0019 0109 8530 0033 9008, Bank City Handlowy – w terminie 7 dni od daty zamówienia

b) płatnością w systemie Przelewy24 - w terminie 7 dni od daty zamówienia) płatnością w systemie PayPal - w terminie 7 dni od daty zamówienia
c) płatność kartą kredytową - akceptujemy karty Visa, MasterCard, Maestro, American Express

d) płatnością kurierowi przy odbiorze paczki

e) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym
f) zapłata kartą przy odbiorze osobistym

VIII. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

4. Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:

Firma kurierska GLS , przewidywany czas dostawy do 48 godzin roboczych.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z poz. 827) o prawach konsumenta Klienci sklepu o statusie Konsumenta mają prawo do odstąpienia od umowy kupna zawartej na odległość oraz umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w przeciągu 14 dni od daty dostawy bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Konsument odstępując od umowy przesyła do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. za pomocą:

a) wiadomości e-mail, na adres: shop@vittoriagiovani.eu

b) w formie pisemnej, na adres: Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA, ul. Graniczna 10., 08-404 Górzno

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Formularz odstąpienia od umowy .DOC
Formularz odstąpienia od umowy .PDF

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prosimy odesłać lub przekazać nam zwracany towar, wraz z dowodem zakupu, na adres: Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA, ul. Graniczna 10, 08-404 Górzno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwracany towar powinien zostać właściwie zabezpieczony na czas transportu.

6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: a) dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7. Zwroty wysyłane przez Konsumenta "za pobraniem" nie będą przyjmowane.

X. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres shop@vittoriagiovani.eu . Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA, ul. Graniczna 10, 08-404 Górzno zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA, ul. Graniczna 10, 08-404 Górzno, mailowo pod adres shop@vittoriagiovani.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

5. Przedsiębiorstwo Konfekcyjne EMMA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Konfekcyjnym EMMA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Konfekcyjnym EMMA, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwa Konfekcyjnego EMMA.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.